חדשנות

חבויות

ביטוח אחריות כלפי צד ג'

כל גוף עסקי באשר הוא וללא קשר לאופי עיסוקו, חשוף לתביעות מצד שלישי כלשהו (הציבור).

מטרת הפוליסה: להעניק למבוטח שיפוי בגין חבות שתחול עליו כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם לאבדן או נזק לרכוש צד שלישי או לנזק פיזי לגוף (מוות, מחלה, או ליקוי נפשי) של צד שלישי.

כמו-כן הפוליסה מעניקה למבוטח שיפוי בגין הוצאות משפטיות שנשא בהן לצורך הגנה מפני תביעת פיצוי:

מעידה של לקוח/ספק במשרדי החברה או בחנות ופציעתו כתוצאה ממפגע ברצפה, הצפה במשרדים שגרמו נזק לרכושו של משרד שכן, פעולה רשלנית של עובד הגורמת לנזק לרכושו או לגופו של לקוח, אלו הן דוגמאות לחבויות העלולות לחול על העסק, בסכומים נכבדים.

ביטוח חבות מעבידים

על המעסיק חלה האחריות והחובה לדאוג לביטחונם ובטיחותם של העובדים תוך כדי ועקב עבודתם.

מטרת הפוליסה: להעניק למעסיק (המבוטח) שיפוי בגין חבות שתחול עליו בשל היזק גופני, נפשי, שכלי או מוות, לאחד או יותר מעובדי המבוטח כתוצאה מתאונה או ממחלה שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח (בניכוי הפיצויים ששולמו לנפגע ע"י המוסד לביטוח לאומי).
כמו-כן הפוליסה מעניקה למבוטח שיפוי בגין הוצאות משפטיות שנשא בהן לצורך הגנה מפני תביעת פיצוי.

פוליסת חבות המעבידים, מורחבת לכלול כיסוי גם במקרים שלהלן:

עובדים השוהים באופן זמני מחוץ לגבולות המדינה ובכל עת שהעובד נמצא בשירותו של העסק והוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו, כולל פעילויות חברתיות וספורטיביות.

 

צרו קשר לפרטים

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2020
נגישות