חדשנות

ביטוח אחריות מקצועית לחברות טכנולוגיה

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חבותה של החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג' (לקוחות, ספקים וכדומה).

המודעות הגוברת ליכולת התביעה והנגישות לעורכי דין, הביאו לגידול מתמיד במספר התביעות ובסכומי התביעות.

הלקוחות מודעים כיום לזכויותיהם, לקבלת שירות ומוצר כפי שנדרש בשוק תחרותי ויודעים לתבוע זכות זו יותר מבעבר.

הלקוח מודע ליכולת להשיג פיצוי על כל נזק שנגרם או לכאורה נגרם לו, כתוצאה מהתקשרות עיסקית כלשהי. בהעדר ביטוח אחריות מקצועית, חשופה החברה להוצאות כספיות העלולות לנבוע הן מתוצאות פסקי דין והן בגין הוצאות משפטיות גבוהות. החוזה עם לקוח, אינו מספק הגנה והינו נתון לפרשנות של בית המשפט ולכן לא די בהגבלת האחריות בחוזה ההתקשרות. משום כך, יש לדאוג לכיסוי ביטוחי במידה ובית המשפט יחליט, כפי שקרה בעבר, כי על החברה לשלם את מלוא הנזק שנגרם גם אם ההגבלה בחוזה הינה לסכומים נמוכים מסך הנזק. למעשה, יכול להיות שהתביעה תוגש ע"י כל צד ג', לרבות – לקוחות החברה, אדם או גוף משפטי.

הפוליסה תגן על החברה בכל מקרה שנגרמו לתובע נזקים בגין אחריות מקצועית שמקורם ברשלנות, טעות, השמטה וכד'. מכוסים החברה כגוף משפטי וכן עובדי החברה, מנהליה ושותפים בעבר, בהווה או בעתיד.

הפוליסה מעניקה כיסוי לכל תביעה שתוגש במהלך תקופת הביטוח, עבור כל פעילות שבוצעה מיום הקמת החברה. החשיפות הנפוצות עבורם הפוליסה נותנת מענה הינם אובדן הכנסות פוטנציאלי, פגיעה במוניטין, אירוע סייבר, איחור בעלייה לאוויר וכו'. הרחבות אפשריות נוספות כולל כיסוי לתביעות הנובעות מאובדן מסמכים מכל סוג של מדיה, כולל מסמכים אלקטרונים ושיחזורם; דיבה, השמצה ותביעת לשון הרע; חוסר יושרה של עובדים.

לחברה טכנולוגית המוכרת גם חומרה, בין אם בנפרד מהתוכנה ובין אם במתווה של מוצר מלא הכולל תוכנה וחומרה, קיימת גם חשיפה של נזקי גוף ורכוש (קצר חשמלי, נפילה של מוצר וכו') ובמצב כזה הנכון הוא לכלול בביטוח גם כיסוי לחבות מוצר הנותן מענה לחשיפה זו.

 

צרו קשר לפרטים

ביטוחים נוספים

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2020
נגישות