חדשנות

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מעניקה הגנה לנושא המשרה בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי בגין מעשים שלא כדין, אשר בוצעו במסגרת תפקידו בחברה ואשר גרמו לנזק כספי לתובעים פוטנציאלים.

בשנים האחרונות מתגברת המגמה של בתי המשפט בארץ להטיל אחריות אישית ישירה על נושאי המשרה בחברה, וכך נאלצים נושאי המשרה לשלם מכיסם הפרטי סכומי עתק, וכל זאת בגין החלטות שעשו במסגרת תפקידם בחברה.

פוליסת האודן מעניקה כיסוי מלא לדירקטורים, הממונים על ידי החברה ופועלים בחברות בנות / שלובות, וכן נותנת כיסוי לדירקטורים חיצוניים. כמו כן, מאפשרת הפוליסה של האודן שיפוי של החברה במידה והחברה שילמה לנושא המשרה את הוצאותיו המשפטיות ו/או את הנזק אותו חויב לשלם בגין אחריותו האישית.

דוגמאות להרחבות בפוליסות המוצעות על ידנו לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה:

  • כיסוי בגין הוצאות משפטיות, הנובעות מתביעה או כתוצאה מחקירות על ידי הרשויות, וזאת מעבר לגבול האחריות הנרכש.
  • הקדמת הוצאות משפטיות עבור תביעות פליליות או תביעות בגין הונאה וזאת כל עוד נושא המשרה לא נמצא אשם או חייב.
  • בכל מקרה של תביעה נגד דירקטור או נושא משרה, הוא לא יחוייב באופן אישי בהשתתפות עצמית.
  • אופציה לרכישת תקופת גילוי ארוכה של עד 3 שנים.
  • הרחבה לכיסוי תביעות הנובעות מתובענה ייצוגית.
  • כיסוי לתביעות, המוגשות כנגד נושאי המשרה בכל מקום בעולם וכנגד אירועים אשר בוצעו בכל רחבי העולם.
  • הגדרת המבוטח מורחבת לכלול באופן כללי כל עובד אשר משמש בתפקיד ניהולי ובמפורש גם את חשב החברה ומזכיר החברה.
  • אין אפשרות לחברת הביטוח לבטל את הפוליסה, למעט בגין אי תשלום הפרמיה.
  • הרחבה להוצאות בגין ניהול סיכונים / יועץ ביטוחי במהלך טיפול בתביעה – עד 50,000$.
  • הרחבה לקבלת עזרה ממשרד יחסי ציבור בעת "משבר תקשורת" עד 50,000$.

 

כל האמור לעיל כפוף להוראותיה של כל פוליסה ספציפית.

 

צרו קשר לפרטים

כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2021
נגישות