Howden Home  תכנית ייעודית לבתי אבות ומוסדות סיעודיים לרבות כח אדם סיעודי. תכנית זו משלבת כיסוי רחב מאד  ( רכוש/אבדן רווחים, צד שלישי, מעבידים, אחריות מקצועית מלאה) ופרמיה תחרותית ביותר. תכנית זו הוקמה בשיתוף עם המבטחים
לאחרונה החלו משרדי עורכי דין להפוך יותר ויותר למטרה לתביעות לקוחות ותביעות משפטיות שונות, ללא תלות בתחום התמחות המשרד. עובדה זו עשויה להיות תוצאה של ציפיות בלתי סבירות של לקוחות, תביעות קלות דעת או אף טעויות
מדי שנה מוגשות בישראל אלפי תביעות בגין רשלנות רפואית. בשנים האחרונות ניכרת עלייה מתמדת הן במספר התביעות המוגשות נגד רופאים ו/או מוסדות רפואיים והן בסכומים הנתבעים בגינן. בהמשך לכך, ניכר גם גידול משמעותי בגובה הפיצויים הנפסקים
כל הזכויות שמורות להאודן ישראל © 2020
נגישות